Mô tả danh mục:

Giải pháp VoIP, tổng đài IP/VoIP, điện thoại IP/VoIP, điện thoại VoIP Wifi, Tai nghe Call Center và các thiết bị VoIP cho hệ thống liên lạc doanh nghiệp.